Všeobecné obchodné podmienky Aton Art s.r.o. pre poradenské a vzdelávacie služby

I. Základné ustanovenia
Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“) sú vydané spoločnosťou Aton Art s.r.o., IČO: 55 470 947, DIČ: 2121996723, so sídlom Ovčiarska ulica 14846/16, Banská Bystrica, 976 34, zapísaná v Obchodnom registri.
Podmienky upravujú vzťahy a práva medzi Aton Art s.r.o. (ďalej len „Poskytovateľ“) a Klientom (fyzická alebo právnická osoba využívajúca služby).

II. Definície pojmov
Klient – spotrebiteľ: Fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej obchodnej činnosti.
Klient – podnikateľ: Právnická alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá koná v rámci svojej obchodnej činnosti.
Služba: Poradenské a vzdelávacie služby poskytované Poskytovateľom, vrátane kurzov, workshopov, koučingu a iných vzdelávacích aktivít.

III. Autorské práva
Poskytovateľ je držiteľom alebo oprávneným užívateľom autorských práv k materiálom a obsahu služieb.
Klient nesmie kopírovať, šíriť ani inak neoprávnene využívať obsah a materiály služieb.

IV. Cena a platobné podmienky
Ceny služieb sú uvedené na webovej stránke www.anaben.sk.
Platba za služby sa realizuje bankovým prevodom na účet Poskytovateľa: SK8811000000002945152205.
Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania sumy na účet Poskytovateľa.

V. Objednávka a uzatvorenie zmluvy
Zmluva sa uzatvára elektronicky prostredníctvom webovej stránky alebo iným elektronickým spôsobom.
Objednávka je záväzná po jej potvrdení Poskytovateľom.

VI. Dodanie a miesto plnenia služby
Poskytovateľ je povinný poskytnúť služby v mieste a termíne dohodnutom v zmluve.
V prípade online služieb sa poskytujú prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov.

VII. Odstúpenie od zmluvy a reklamácie
Klient – spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez uvedenia dôvodu.
Reklamácie týkajúce sa služieb je potrebné uplatniť písomne na e-mailovej adrese Poskytovateľa: anaben@gmail.com.

VIII. Záverečné ustanovenia
Tieto Podmienky vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na webovej stránke www.anaben.sk.
Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu Podmienok.

IX. Nakladanie s osobnými údajmi
Spracovanie osobných údajov: Aton Art s.r.o. spracúva osobné údaje Klientov v súlade s GDPR a národnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Osobné údaje zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na, meno, priezvisko, kontaktné údaje, a údaje potrebné pre poskytovanie služieb.

Účel spracovania: Osobné údaje sú spracovávané za účelom plnenia zmluvy, komunikácie s Klientom, marketingových aktivít a iných účelov, na ktoré Klient dá súhlas.

Uchovávanie údajov: Osobné údaje sú uchovávané po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu ich spracovania, alebo po dobu stanovenú zákonom.

Práva Klienta: Klient má právo na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania, ako aj právo namietať proti spracovaniu a právo na prenosnosť údajov.

Bezpečnosť údajov: Aton Art s.r.o. zaväzuje sa chrániť osobné údaje pred neoprávneným prístupom, zmenou, zverejnením alebo zničením.

Súhlas s používaním údajov: Poskytnutím svojich osobných údajov Klient vyjadruje súhlas s ich spracovaním v súlade s týmito podmienkami.

Obchod

Tieto internetové stránky používajú k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie.